به محلول امولاسیون، امولاسیون ساز اضافه می شود تا آب و قیر در هم مخلوط نشوند. بار القایی که به ذرات قیر داده می شود باعث می شود این ذرات همدیگر را دفع کنند و سپس با اندازه ها و قطر هایی غیر نا هماهنگ در این محلول شناور باشند.

شما می توانید قیر امولاسیون تک کد را با بهترین کیفیت از مرکز فروش قیر ایران پاسارگاد با بهترین و مناسب ترین قیمت تهیه بفرمایید.